25 верасня, пятніца

Вы тут

У ААН на­зва­лі коль­касць за­гі­ну­лых на ўсхо­дзе Укра­і­ны


З па­чат­ку сі­ла­вой апе­ра­цыі на ўсхо­дзе Укра­і­ны за­гі­ну­лі са­ма ме­ней 1129 мір­ных жы­ха­роў, па­ра­не­ны амаль 3,5 ты­ся­чы, больш за 100 ты­сяч ча­ла­век ста­лі вы­му­ша­ны­мі пе­ра­ся­лен­ца­мі. Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў прэс-рэ­лі­зе ін­фар­ма­цый­на­га цэнт­ра ААН аб чар­го­вым дак­ла­дзе ма­ні­то­рын­га­вай мі­сіі Упраў­лен­ня Вяр­хоў­на­га ка­мі­са­ра Аб'­яд­на­ных На­цый па пра­вах ча­ла­ве­ка. Вяр­хоў­ны ка­мі­сар ААН па пра­вах ча­ла­ве­ка На­ві Пі­лэй ад­зна­чы­ла, што па ін­фар­ма­цыі, якая па­сту­пае, у Да­не­цкай і Лу­ган­скай аб­лас­цях і сі­ла­ві­кі, і апа­лчэн­цы вы­ка­рыс­тоў­ва­юць цяж­кае ўзбра­ен­не ў на­се­ле­ных ра­ё­нах. «Усё на­рас­та­ю­чая коль­касць ах­вяр і раз­бу­рэн­не гра­ма­дзян­скай інф­ра­струк­ту­ры мо­гуць, у за­леж­нас­ці ад аб­ста­він, лі­чыц­ца па­ру­шэн­нем між­на­род­на­га гу­ма­ні­тар­на­га пра­ва», — ска­за­ла Пі­лэй.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Выхаванцы Веснаўскага дома-інтэрната, што на Магілёўшчыне, робяць сваімі рукамі абразы для пабудаванай на іх тэрыторыі капліцы

Выхаванцы Веснаўскага дома-інтэрната, што на Магілёўшчыне, робяць сваімі рукамі абразы для пабудаванай на іх тэрыторыі капліцы

Культавая пабудова, якая будзе асвечана на свята Пакроваў у гонар свяціцеля Патрыка, асветніка зямлі Ірландскай, ужо цалкам гатова, засталося толькі упрыгожыць храмавыя сцены іконамі.

Палітыка

Дэпутат Варанецкi: Важна, каб мы выйшлi з выпрабаванняў больш моцнымi, адзiнымi i кансалiдаванымi

Дэпутат Варанецкi: Важна, каб мы выйшлi з выпрабаванняў больш моцнымi, адзiнымi i кансалiдаванымi

«Горш за ўсё, калi канфрантацыйная рыторыка гучыць з боку ўлады».

Грамадства

Як бяздзетнай пары завесцi дзiця?

Як бяздзетнай пары завесцi дзiця?

У гэтым праекце знаёмім вас з бяздзетнымi парамi, якiя хацелі, але праз стан свайго здароўя не маглі мець дзяцей.