Вы тут

3 міль­яр­ды за 3 га­ды


3 міль­яр­ды бе­ла­рус­кіх руб­лёў — та­кую план­ку ах­вя­ра­ван­няў пе­ра­сяг­нуў ня­даў­на даб­ра­чын­ны ін­тэр­нэт-аўкцы­ён су­стрэч «Ма­е­Сэнс».

1За­сна­ва­ны на­пры­кан­цы 2011 го­да бе­ла­рус­кі­мі сту­дэн­та­мі-пра­гра­міс­та­мі Дзя­ні­сам Кан­дра­то­ві­чам і Мі­ха­сём Кар­піц­кім, са­цы­яль­ны ін­тэр­нэт-пра­ект прад­ста­віў но­вы і вель­мі дзейс­ны па­ды­ход да даб­ра­чын­нас­ці. Ма­ла­дыя лю­дзі (а на сай­це www.maesens.by за­рэ­гіст­ра­ва­на ўжо больш як 60 ты­сяч ча­ла­век з роз­ных кут­коў кра­і­ны) вы­стаў­ля­юць на аў­кцы­ён у якас­ці ло­та... са­міх ся­бе — свой час, ве­ды, за­хап­лен­ні і ці­ка­вы во­пыт, якім яны га­то­вы аб­мя­няц­ца з ін­шы­мі. Ах­вот­на да­лу­ча­юц­ца да пра­ек­та і вя­до­мыя пер­со­ны — свае кан­ды­да­ту­ры для экс­клю­зіў­ных су­стрэч пра­па­ноў­ва­лі ар­тыс­ты Аляк­сандр Са­ла­ду­ха і Ла­ры­са Гры­ба­лё­ва, му­зыч­ныя гур­ты «Без бі­ле­та» і «Топ­лес», алім­пій­ская ві­цэ-чэм­пі­ён­ка Аляк­санд­ра Ге­ра­сі­ме­ня, тэ­ле­вя­ду­чыя Дзя­ніс Кур'­ян і Алесь Му­хін, біз­нес­ме­ны Юрый Зі­сер, Аляк­сандр Кны­ро­віч і мно­гія ін­шыя. Та­кім чы­нам у скар­бон­ку ўдзель­ні­каў пра­ек­та трап­ля­юць но­выя зна­ём­ствы, а на даб­ра­чын­ныя ра­хун­кі — гра­шо­выя срод­кі, якія што­ме­сяц ідуць на да­па­мо­гу дзі­ця­чым да­мам, са­цы­яль­ным пры­тул­кам, даб­ра­чын­ным фон­дам і ар­га­ні­за­цы­ям, ме­ды­цын­скім уста­но­вам і кан­крэт­ным дзе­цям, якія ма­юць па­трэ­бу ў апе­ра­тыў­ным ля­чэн­ні і рэ­абі­лі­та­цыі, і г.д. Пры тым кож­ны ка­рыс­таль­нік, які іні­цы­юе су­стрэ­чу, сам мо­жа вы­бі­раць, на які ад­рас пой­дуць гро­шы ад яго «про­да­жу».

Дзя­ку­ю­чы та­ко­му крэ­а­тыў­на­му па­ды­хо­ду ін­тэр­нэт-аў­кцы­ён су­стрэч «Ма­е­Сэнс» пе­ра­лі­чыў на даб­ра­чын­насць ужо больш як 3 міль­яр­ды бе­ла­рус­кіх руб­лёў. І гэ­та, за­пэў­ні­ва­юць ства­раль­ні­кі пра­ек­та, да­лё­ка не мя­жа: «Пад­трым­ка ін­шых лю­дзей у цяж­кія ча­сы — гэ­та са­мае важ­нае. Але мы мо­жам яшчэ больш і не бу­дзем спы­няц­ца, бо гэ­та са­праў­ды мае сэнс!».

Вік­то­рыя ЗА­ХА­РА­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

На свята Узнясення Крыжа Гасподняга, падчас вячэрняй службы ў Мінскім кафедральным саборы.

Грамадства

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Каб адчуць, чым organіc food адрозніваецца ад звыклых для сучаснага гараджаніна прадуктаў, дастаткова пакаштаваць памідоры ў Савічах і параўнаць іх з таматамі з гіпермаркета.

Грамадства

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

На працягу многіх дзесяцігоддзяў пошта асацыіравалася з традыцыйным наборам паслуг — лістамі, пасылкамі, газетамі, пенсіямі... Але сучасныя тэхналогіі ўсё больш уваходзяць у наш побыт.