Вы тут

«Ды­на­ма» па­чы­нае з упэў­не­най пе­ра­мо­гі


Па­да­печ­ныя Ула­дзі­мі­ра Жу­ра­ве­ля атры­ма­лі ўпэў­не­ную пе­ра­мо­гу ў пер­шым мат­чы 2-га ква­лі­фі­ка­цый­на­га раў­нда Лі­гі Еў­ро­пы над фін­скай «Мю­Пай» — 3:0.

1Пе­ра­ка­наў­чы пос­пех ста­ліч­най дру­жы­ны амаль вы­ра­шае зы­ход бе­ла­рус­ка-фін­ска­га су­праць­ста­ян­ня. Бе­ла­ру­сы амаль ні­чо­га не да­зво­лі­лі ства­рыць гас­цям на по­лі ста­ды­ё­на «Трак­тар» і ўчы­ні­лі скан­ды­на­вам га­ля­вую луп­цоў­ку. Трап­ныя ўда­ры на свой лік за­пі­са­лі Чы­го­зі Удо­джы, Ігар Ста­се­віч і Не­манья Ні­ка­ліч.

— Мы ўба­чы­лі ад фі­наў та­кую гуль­ню, якую ча­ка­лі, — рэ­зю­муе вы­нік су­стрэ­чы Ула­дзі­мір Жу­ра­вель, га­лоў­ны трэ­нер «Ды­на­ма». — Так бы­ло і ў пер­шай, і ў дру­гой па­ло­ве. За вы­клю­чэн­нем ад­на­го ўда­ру ў пер­шым тай­ме па на­шых ва­ро­тах, не да­лі са­пер­ні­ку ні­вод­на­га шан­цу. Тым не менш, ка­лі апа­нент у поў­ным скла­дзе зна­хо­дзіц­ца ка­ля сва­ёй штраф­ной пля­цоў­кі, лю­бая ка­ман­да мае праб­ле­мы з пра­хо­джан­нем аба­рон­чых лі­ній. Уво­гу­ле вы­нік мат­ча нас ра­ду­е, але не рас­слаб­ляе.

У сваю чар­гу, са­лі­гор­скі «Шах­цёр» так­са­ма атры­маў пе­ра­мо­гу ў пер­шым мат­чы. У гас­цях гар­ня­кі бы­лі мац­ней за ір­ланд­скі «Дэ­ры Сі­ці» — 1:0. Трап­ным уда­рам ад­зна­чыў­ся Мі­ка­лай Януш.

А вось гро­дзен­ска­му «Нё­ма­ну», які до­ма су­стра­каў­ся з іс­ланд­скім «Хаб­наф'­ёр­ду­рам» (на фота), бы­ло скла­да­ней за ас­тат­ніх бе­ла­рус­кіх удзель­ні­каў Лі­гі Еў­ро­пы. Гро­дзен­цы на 55-й хві­лі­не апы­ну­лі­ся ў ро­лі да­га­ня­ю­чых і здо­ле­лі ў гэ­тым мат­чы за­ра­біць толь­кі ні­чыю. З пе­наль­ці лік зраў­няў 20-га­до­вы паў­аба­рон­ца Па­вел Са­віц­кі.

Мат­чы ў ад­каз ад­бу­дуц­ца 24 лі­пе­ня.

Та­рас ШЧЫ­РЫ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

На свята Узнясення Крыжа Гасподняга, падчас вячэрняй службы ў Мінскім кафедральным саборы.

Грамадства

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Каб адчуць, чым organіc food адрозніваецца ад звыклых для сучаснага гараджаніна прадуктаў, дастаткова пакаштаваць памідоры ў Савічах і параўнаць іх з таматамі з гіпермаркета.

Грамадства

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

На працягу многіх дзесяцігоддзяў пошта асацыіравалася з традыцыйным наборам паслуг — лістамі, пасылкамі, газетамі, пенсіямі... Але сучасныя тэхналогіі ўсё больш уваходзяць у наш побыт.