Вы тут

Із­ра­і­ль і Га­за зноў аб­мя­ня­лі­ся ра­кет­ны­мі ўда­ра­мі


Уз­бро­е­нае су­праць­ста­ян­не Із­ра­і­ля і сек­та­ра Га­за пра­цяг­ва­ец­ца ўжо які дзень. Учо­ра зноў бы­ла зроб­ле­на спро­ба бам­біць Тэль-Авіў. Ра­ке­та, вы­пу­шча­ная з сек­та­ра Га­за, бы­ла збі­та сіс­тэ­май про­ці­па­вет­ра­най аба­ро­ны «Жа­лез­ны ку­пал». Акра­мя та­го, у дру­гі раз за два дні ра­ке­ты бы­лі вы­пу­шча­ны ў бок із­ра­іль­ска­га ядзер­на­га комп­лек­су ў Ды­мо­не. Іе­ру­са­лім у даў­гу не за­ста­ец­ца: у сек­та­ры пад­ліч­ва­юць коль­касць ах­вяр, якіх ужо дзя­сят­кі. Ін­фар­ма­генц­твы па­ве­дам­ля­юць, што із­ра­іль­скія авія­ўда­ры ў се­ра­ду ўзруш­ва­лі Га­зу кож­ныя не­каль­кі хві­лін. Па­лес­цін­скія афі­цый­ныя асо­бы за­яві­лі аб гі­бе­лі па мен­шай ме­ры 47 ча­ла­век. Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі BПС, з аў­то­рка ў Па­лес­цін­скай аў­та­но­міі за­гі­ну­лі ка­ля 60 ча­ла­век; афі­цый­ныя асо­бы сцвяр­джа­юць, што па­ло­ва ах­вяр — жан­чы­ны і дзе­ці.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.

Грамадства

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

З мінулага тыдня экспрэс-тэсціраванне на COVІD-19 даступнае ў многіх паліклініках краіны, у тым ліку і ў невялікіх гарадках і пасёлках гарадскога тыпу.