Вы тут

Цеп­ла­хо­дам з Брэс­та ў Кіеў...


...а ў перс­пек­ты­ве — з Бал­тый­ска­га мо­ра ў Чор­нае

Бу­даў­ніц­тва пер­ша­га ў кра­і­не кру­із­на­га цеп­ла­хо­да за­пла­на­ва­на на 2015-2016 га­ды, па­ве­да­міў на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра РУ­ЭСП «Днеп­ра-Буг­скі вод­ны шлях» Сяр­гей Зуб­ко. З да­па­мо­гай гэ­та­га суд­на бу­дуць здзяйс­няц­ца кру­із­ныя пе­ра­воз­кі па марш­ру­це Брэст-Кі­еў. У перс­пек­ты­ве марш­рут пла­ну­ец­ца па­шы­рыць да Вар­ша­вы. Бу­даў­ніц­тва цеп­ла­хо­да ажыц­цяў­ля­ец­ца ў рам­ках пра­гра­мы раз­віц­ця Пры­пяц­ка­га Па­лес­ся.

Пра­цяг­ва­ец­ца пра­ца ўпраў­лен­ня мар­ско­га і рач­но­га транс­пар­ту над пра­ек­там вод­на­транс­парт­на­га злу­чэн­ня Бал­тый­ска­га і Чор­на­га мо­раў Днепр-Віс­ла-Одэр. «Бы­ло вы­пра­ца­ва­на тэх­ніч­нае за­дан­не на рас­пра­цоў­ку шля­ху Е 40, якое прай­шло экс­пер­ты­зу ў спе­цы­я­ліс­таў з Чэ­хіі. Экс­пер­ты­за па­ка­за­ла, што тэх­ніч­нае за­дан­не ад­па­вя­дае ўсім еў­ра­пей­скім па­тра­ба­ван­ням. ця­пер раз­ме­шча­ны між­на­род­ны тэн­дар і ідзе вы­бар ген­пад­рад­чы­ка», — ад­зна­чыў Сяр­гей Зуб­ко. У 2015 го­дзе пла­ну­ец­ца скон­чыць пра­цу над пра­ек­там і пе­рай­сці не­па­срэд­на да бу­даў­ніц­тва вод­на­транс­парт­на­га злу­чэн­ня. Фі­нан­са­ван­не эка­на­міч­на­га да­сле­да­ван­ня гэ­та­га пра­ек­та ажыц­цяў­ляе Еў­ра­пей­скі са­юз, пры­чым бюд­жэт скла­дзе ка­ля 1 млн еў­ра. Кошт жа са­міх ра­бот па ад­наў­лен­ні вод­на­га шля­ху ацэнь­ва­ец­ца ў 150-200 млн
до­ла­раў. Гэ­та пер­шы крок для та­го, каб па вод­ным шля­ху (Днепр, Пры­пяць і за­тым Днеп­ра-Буг­скі ка­нал) ажыц­цяў­ля­лі­ся не толь­кі ла­каль­ныя пе­ра­воз­кі, але і пе­ра­воз­кі за­ці­каў­ле­ных у пра­ек­це кра­ін ЕС. З ча­сам упраў­лен­не мар­ско­га і рач­но­га транс­пар­ту Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пла­нуе пе­ра­во­зіць не толь­кі бу­даў­ні­чыя ма­тэ­ры­я­лы і кан­тэй­не­ры (а та­кія вод­ныя пе­ра­воз­кі сён­ня з'яў­ля­юц­ца асноў­ны­мі), але так­са­ма і па­шы­раць маг­чы­мас­ці ў ажыц­цяў­лен­ні па­са­жыр­ска­га вод­на­га транс­пар­ту.

Ілья КРЫ­ЖЭ­ВІЧ.

Вод­ны транс­парт у ліч­бах

У Бе­ла­ру­сі на рач­ным фло­це пра­цуе 2,5 ты­ся­чы ча­ла­век. Пра ўні­каль­насць гэ­тай га­лі­ны свед­чыць той факт, што рач­ні­кі са­мі пра­ек­ту­юць, бу­ду­юць і экс­плу­а­ту­юць суд­ны. Што­га­до­выя аб'­ёмы пе­ра­воз­кі гру­заў па рэ­ках сён­ня скла­да­юць 4,5 то­ны. У рэс­пуб­лі­цы — ка­ля
2 ты­сяч кі­ла­мет­раў вод­ных шля­хоў. Пе­ра­воз­кі ажыц­цяў­ля­юц­ца па Дняп­ры, Пры­пя­ці, Бя­рэ­зі­не, За­ход­няй Дзві­не, Нё­ма­не, Со­жы, а так­са­ма па Днеп­ра-Буг­скім ка­на­ле. Асноў­ныя пе­ра­воз­кі скла­да­юць мі­не­раль­на-бу­даў­ні­чыя і ляс­ныя гру­зы, так­са­ма транс­парт па­са­жы­раў. У пар­ку транс­парт­на­га і тэх­ніч­на­га фло­ту сён­ня ка­ля 700 суд­наў роз­на­га пры­зна­чэн­ня, якія ба­зі­ру­юц­ца ў дзе­ся­ці рач­ных пар­тах Бе­ла­ру­сі. З 2013 го­да ў рам­ках ар­га­ні­за­цыі пе­ра­во­зак буй­на­га­ба­рыт­ных гру­заў вод­ным транс­пар­там ажыц­цяў­ля­ец­ца пе­ра­воз­ка энер­ге­тыч­на­га бло­ка для Бе­ла­рус­кай АЭС. Аб'­ём мар­скіх пе­ра­во­зак, ар­га­ні­за­ва­ных бе­ла­рус­кі­мі рэ­зі­дэн­та­мі ў 2013 го­дзе, склаў 3,8 млн тон, экс­парт па­слуг мар­скіх пе­ра­во­зак  — 233,9 млн до­ла­раў ЗША.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.