Вы тут

На­ра­дзіц­ца ў Дзень Не­за­леж­нас­ці


Сён­ня стар­туе тра­ды­цый­ная даб­ра­чын­ная ак­цыя гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Бе­лая Русь» у го­нар Дня Рэс­пуб­лі­кі — «З лю­боўю да дзя­цей». У 12 ра­дзіль­ных да­мах кра­і­ны чле­ны аб'­яд­нан­ня ўру­чаць па­да­рун­кі ма­ці, якія на­ра­дзі­лі дзя­цей 3 лі­пе­ня.

У Мін­ску він­ша­ваць но­вых жы­ха­роў Бе­ла­ру­сі і іх баць­коў бу­дуць стар­шы­ня аб'­яд­нан­ня Аляк­сандр Радзь­коў ра­зам з мі­ніст­рам ахо­вы зда­роўя Ва­сі­лём Жар­ко (Рэс­пуб­лі­кан­скі на­ву­ко­ва-прак­тыч­ны цэнтр «Ма­ці і дзі­ця»), на­мес­нік стар­шы­ні аб'­яд­нан­ня Сяр­гей Пі­га­раў ра­зам са стар­шы­нёй праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка На­дзе­яй Ер­ма­ко­вай (6-я га­рад­ская клі­ніч­ная баль­ні­ца), на­мес­нік стар­шы­ні га­рад­ской ар­га­ні­за­цыі Люд­мі­ла Шы­пай ра­зам з мэ­рам ста­лі­цы Мі­ка­ла­ем Ла­дуць­кам (га­рад­скі ра­дзіль­ны дом №2), стар­шы­ня Мін­скай аб­лас­ной ар­га­ні­за­цыі Вік­тар Гу­мін­скі ра­зам са стар­шы­нёй Мінск­ага аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Іва­нам Ліп­ніц­кім (Мін­скі аб­лас­ны ра­дзіль­ны дом). Кі­раў­ні­кі «Бе­лай Ру­сі» з пры­ем­най мі­сі­яй за­ві­та­юць так­са­ма ў 1-ю, 3-ю і 5-ю га­рад­скія клі­ніч­ныя баль­ні­цы, каб уру­чыць па­да­рун­кі тым, ка­му па­шчас­ці­ла на­ра­дзіц­ца ў га­лоў­ны свя­точ­ны дзень на­шай кра­і­ны. У су­бо­ту і па­ня­дзе­лак не­маў­лят і іх ма­ці бу­дуць він­ша­ваць так­са­ма ў Го­ме­лі, Ма­гі­лё­ве, Грод­не і Брэс­це.

Воль­га МЯДЗ­ВЕ­ДЗЕ­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

У пачатковы перыяд Вялiкай Айчыннай вайны зацятыя баi разгарнулiся пры абароне Барысава — старадаўняга беларускага горада на Бярэзiне. 

Грамадства

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

«Лічбавыя жулікі», якія здымаюць грошы з чужых банкаўскіх карт, звычайна маскіруюцца пад інтэрнэт-рэсурсы, вартыя даверу.