Вы тут

«Ма­рыя — узор ма­літ­вы»


Пад та­кім дэ­ві­зам прой­дуць ура­чыс­тас­ці ў Будс­ла­ве

Тра­ды­цый­ныя ме­ра­пры­ем­ствы ў го­нар пра­столь­на­га свя­та Будс­лаў­ска­га аб­ра­за Бо­жай Ма­ці ад­бу­дуц­ца ў Будс­ла­ве 4—5 лі­пе­ня. На­зва­ны аб­раз — адзін з най­больш уша­на­ва­ных у ка­та­ліц­кай царк­ве і вя­до­мы мно­гі­мі цу­да­мі. Па­кла­ніц­ца яму што­год збі­ра­юц­ца шмат­лі­кія па­лом­ні­кі з усіх кут­коў Бе­ла­ру­сі і з-за мя­жы. У пры­ват­нас­ці, ле­тась Будс­лаў на­ве­да­лі больш як 40 ты­сяч вер­ні­каў.

Як па­ве­да­мі­ла га­лоў­ны спе­цы­я­ліст ад­дзе­ла ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­ла­дзі Мя­дзель­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Ва­лян­ці­на Зу­еў­ская, сё­ле­та ўра­чыс­тас­ці прой­дуць пад дэ­ві­зам «Ма­рыя — узор ма­літ­вы». Ад­мет­нас­цю свят­ка­ван­ня ста­не пры­быц­цё кры­жа Су­свет­на­га дня мо­ла­дзі. Рэ­лік­вія зроб­ле­на ў 1984 го­дзе і зна­хо­дзі­ла­ся ка­ля га­лоў­на­га ал­та­ра ба­зі­лі­кі свя­то­га Пят­ра ў Ва­ты­ка­не. За­тым Па­па Ян Па­вел ІІ уру­чыў яго ма­ла­дым лю­дзям як сім­вал лю­бо­ві Хрыс­то­вай да ча­ла­вец­тва. З та­го ча­су крыж па­да­рож­ні­чае па ўсім све­це. У Бе­ла­ру­сі свя­ты­ня бу­дзе зна­хо­дзіц­ца да 12 лі­пе­ня і па­бы­вае ва ўсіх ка­та­ліц­кіх дыя­цэ­зі­ях.

Га­лоў­нае бо­га­слу­жэн­не ў будс­лаў­скім кас­цё­ле Уне­баў­зняц­ця Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі ад­бу­дзец­ца 5 лі­пе­ня аб 11 га­дзі­не ра­ні­цы. Яго пра­вя­дзе апост­аль­скі нун­цый у Бе­ла­ру­сі ар­хі­епіс­кап Клаў­дыя Гу­джа­ро­ці. У на­ба­жэн­стве пры­ме ўдзел Міт­ра­па­літ Мін­ска — Ма­гі­лёў­скай ар­хі­епар­хіі Рым­ска-ка­та­ліц­кай царк­вы Та­дэ­вуш Кан­дру­се­віч.

2 лі­пе­ня ў кас­цё­ле Свя­тых Сы­мо­на і Але­ны ў Мін­ску ён бла­сла­віў ве­ра­па­лом­ні­каў, што на­кі­ра­ва­лі­ся ў Будс­лаў, а так­са­ма пра­ехаў з імі на ве­ла­сі­пе­дзе част­ку шля­ху.

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.