Вы тут

Укра­ін­скую мі­лі­цыю пе­рай­мя­ну­юць у па­лі­цыю


Урад Укра­і­ны рас­пра­ца­ваў за­ко­на­пра­ект, якім мі­лі­цыя бу­дзе рэ­ар­га­ні­за­ва­на ў па­лі­цыю, па­ве­да­міў пер­шы ві­цэ-прэм'­ер Укра­і­ны Ві­таль Ярэ­ма ў ін­тэр­в'ю Укрін­форм.

У да­ку­мен­це вы­зна­ча­на, што па­лі­цыя — гэ­та пра­ва­ахоў­ны ор­ган, на які ўскла­дзе­на, у пры­ват­нас­ці, за­бес­пя­чэн­не бяс­пе­кі гра­ма­дзян, іх кан­сты­ту­цый­ных пра­воў і сва­бод. У су­вя­зі з гэ­тым пра­па­ну­ец­ца но­вая струк­тур­ная ма­дэль МУС, удак­лад­ніў чы­ноў­нік. «Сён­ня МУС Укра­і­ны з'яў­ля­ец­ца мі­ніс­тэр­ствам мі­лі­цыі, а насамрэч у яго склад па­він­ны ўва­хо­дзіць па­меж­ні­кі, МНС, На­цы­я­наль­ная гвар­дыя, фі­нан­са­вая па­лі­цыя», — рас­тлу­ма­чыў Ярэ­ма.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Магілёўская вобласць ушанавала лідараў уборачнай кампаніі

Магілёўская вобласць ушанавала лідараў уборачнай кампаніі

У Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК.

Грамадства

Хворым на фенілкетанурыю могуць палепшыць забяспячэнне прадуктамі харчавання

Хворым на фенілкетанурыю могуць палепшыць забяспячэнне прадуктамі харчавання

Міністэрства аховы здароўя адказала на публікацыю «Звязды».