Вы тут

Шышкі здзівілі ўраджаем


Лясгасы на­рых­та­ва­лі амаль 750 тон шы­шак сасны, з якіх бу­дзе атры­ма­на на­сен­не для ства­рэн­ня но­вых ля­соў. На­прык­лад, ле­тась уда­ло­ся са­браць 320,7 то­ны шы­шак, у 2012 го­дзе — 441,7 то­ны, па­ве­да­мі­ла прэс-сак­ра­тар Мі­ніс­тэр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі Ру­жэ­на На­віц­кая. Са­бра­ны ўра­джай шы­шак не толь­кі за­да­во­ліць улас­ную трох­га­до­вую па­трэ­бу ляс­га­саў у на­сен­ні для вы­рошч­ван­ня па­са­дач­на­га ма­тэ­ры­я­лу, але і дасць маг­чы­масць вы­рас­ціць да­дат­ко­выя се­ян­цы на экс­парт. Да­рэ­чы, з са­бра­ных 750 тон шы­шак 141 то­на з'яў­ля­ец­ца се­лек­цый­най. Са­мы вя­лі­кі ўра­джай атры­ма­лі ляс­га­сы Го­мель­скай воб­лас­ці, са­браў­шы 184 то­ны шы­шак. 168 тон на­рых­та­ва­лі гас­па­дар­кі Мін­скай воб­лас­ці, 136 тон — ляс­га­сы Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці. На Брэст­чы­не па­кла­лі ў «ак­тыў» 100,5 то­ны шы­шак, на Ві­цеб­шчы­не — ка­ля 88 тон, на Го­мель­шчы­не — 72 то­ны.

Да­рэ­чы, сё­ле­та з кож­най то­ны шы­шак у Рэс­пуб­лі­кан­скім ляс­ным се­лек­цый­на-на­сен­на­вод­чым цэнт­ры вы­хо­дзіць 1,4 пра­цэн­та якас­на­га на­сен­ня, у ле­са­на­сен­ных цэ­хах ляс­га­саў — 1,2 пра­цэн­та. Звы­чай­на ж вы­хо­дзіў толь­кі адзін пра­цэнт.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Балерына Юлiя Дзятко: Дзецi кар'еры не перашкода, калi i работа любiмая, i дзецi жаданыя

Балерына Юлiя Дзятко: Дзецi кар'еры не перашкода, калi i работа любiмая, i дзецi жаданыя

Яны пазнаёмiлiся ў 10-гадовым узросце ў харэаграфiчным вучылiшчы i з таго часу не расстаюцца.

Грамадства

Не атрымалася паехаць на мора? Займiцеся складаннем радаводу!

Не атрымалася паехаць на мора? Займiцеся складаннем радаводу!

Колькасць людзей, якiя спрабуюць адшукаць свае каранi, з кожным годам павялiчваецца. 

Грамадства

Першая дапамога дзецям пры траўмах. Што трэба ведаць?

Першая дапамога дзецям пры траўмах. Што трэба ведаць?

​Дастаткова часта дзецi трапляюць у крытычныя сiтуацыi праз сваю цiкаўнасць i павышаную актыўнасць.