Вы тут

Па­спя­хо­вы тур­нір


Бе­ла­рус­кія бар­цы за­ва­я­ва­лі ча­тыр­нац­цаць уз­на­га­род (7 за­ла­тых, 3 ся­рэб­ра­ныя, 4 брон­за­выя) на 44‑м між­на­род­ным тур­ні­ры ка­тэ­го­рыі Гран-пры па воль­най ба­раць­бе на пры­зы трох­ра­зо­ва­га алім­пій­ска­га чэм­пі­ё­на Аляк­санд­ра Мядз­ве­дзя, які ад­быў­ся ў мін­скім Па­ла­цы спор­ту, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

2У ме­даль­ным за­лі­ку пе­ра­маг­лі спарт­сме­ны збор­най Ра­сіі, на ра­хун­ку якіх 2 за­ла­тыя, 3 ся­рэб­ра­ныя і 13 брон­за­вых уз­на­га­род. Бе­ла­ру­сы за­ня­лі дру­гое мес­ца (7, 3, 4). На трэ­цяй па­зі­цыі ў ме­даль­ным за­лі­ку збор­ная Ка­зах­ста­на (2, 4, 4). Уся­го ўзна­га­ро­ды за­ва­я­ва­лі прад­стаў­ні­кі 11 кра­ін.

У тур­ні­ры пры­ма­лі ўдзел бар­цы з Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі, Укра­і­ны, ЗША, Лат­віі, Літ­вы, Ка­зах­ста­на, Уз­бе­кі­ста­на, Гер­ма­ніі, Фран­цыі, Чы­лі, Фін­лян­дыі, Ка­та­ра, Тур­цыі, Азер­бай­джа­на і Мал­до­вы. Спа­бор­ніц­твы пра­хо­дзі­лі ў Мін­ску з 1 па 2 са­ка­ві­ка. Жан­чы­ны бы­лі прад­стаў­ле­ны ў вась­мі ва­га­вых ка­тэ­го­ры­ях, як і муж­чы­ны.

Імян­ныя тур­ні­ры на пры­зы Аляк­санд­ра Мядз­ве­дзя ста­лі пра­во­дзіц­ца ў Мін­ску з 1970 го­да. З 1994 го­да па ра­шэн­ні Між­на­род­най фе­дэ­ра­цыі аб'­яд­на­ных сты­ляў ба­раць­бы (FІLА) тур­ні­ру бы­ла пры­свое­на ка­тэ­го­рыя Гран-пры. Ар­га­ні­за­та­ра­мі 44‑га між­на­род­на­га тур­ні­ру Гран-пры па воль­най ба­раць­бе на пры­зы трох­ра­зо­ва­га алім­пій­ска­га чэм­пі­ё­на Аляк­санд­ра Мядз­ве­дзя вы­сту­пі­лі Мі­ніс­тэр­ства спор­ту і ту­рыз­му Бе­ла­ру­сі, Мін­скі гар­вы­кан­кам, На­цы­я­наль­ны алім­пій­скі ка­мі­тэт Бе­ла­ру­сі, Прэ­зі­дэнц­кі спар­тыў­ны клуб, Бе­ла­рус­кая фе­дэ­ра­цыя ба­раць­бы.

 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Злачыннае «паляванне». Як абаранiць сябе ад «аматараў чужой маёмасцi»?

Злачыннае «паляванне». Як абаранiць сябе ад «аматараў чужой маёмасцi»?

Валоданне нейкiмi рэчамi азначае i тое, што на iх могуць паквапiцца староннiя. Няма рознiцы, што гэта — мабiльны тэлефон, сумачка цi бензатрымер. 

Грамадства

Ветэран патрульна-паставой службы міліцыі расказвае пра службу ў 90-я гады

Ветэран патрульна-паставой службы міліцыі расказвае пра службу ў 90-я гады

Служба гэтая вельмi напружаная — трэба пастаянна быць у курсе ўсяго, што адбываецца на тэрыторыi даручанага раёна, трымаць кантакт з мясцовымi жыхарамi.