Вы тут

ФСАН пры­пы­няе апе­ра­цыі па бан­каў­скіх ра­хун­ках даў­жні­коў


Ор­га­нам Фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва Мінп­ра­цы і са­ца­ба­ро­ны Бе­ла­ру­сі пра­да­стаў­ле­на пра­вапры­пы­няць апе­ра­цыі па бан­каў­скіх ра­хун­ках пла­цель­-шчы­каў-даў­жні­коўАд­па­вед­ны ўказ № 87 «Аб уня­сен­ні змя­нен­няў і да­паў­нен­няў ва ўка­зы Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па пы­тан­няхдзяр­жаў­на­га са­цы­яль­на­га стра­ха­ван­ня» кі­раў­нік дзяр­жа­вы Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­пі­саў 21 лю­та­гапа­ве­да­мі­лі БЕЛ­ТА ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­дара.

Да­ку­мент пры­ня­ты ў мэ­тах за­бес­пя­чэн­ня поў­на­га і свое­ча­со­ва­га па­ступ­лен­ня пла­ця­жоў у бюд­жэт дзяр­жаў­на­га па­за­бюд­жэт­на­га фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, а так­са­ма ўзмац­нен­ня пла­цеж­най дыс­цып­лі­ны.

«Указ пра­да­стаў­ляе ор­га­нам Фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва Мінп­ра­цы і са­ца­ба­ро­ны пра­ва ў вы­пад­ках ня­вы­пла­ты (ня­поў­най вы­пла­ты) ва ўста­ноў­ле­ныя за­ка­на­даў­ствам тэр­мі­ны аба­вяз­ко­вых стра­ха­вых уз­но­саў, уз­но­саў на пра­фе­сій­нае пен­сій­нае стра­ха­ван­не і ін­шых пла­ця­жоў у бюд­жэт дзяр­жаў­на­га па­за­бюд­жэт­на­га фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва пры­пы­няць апе­ра­цыі пла­цель­шчы­каў аба­вяз­ко­вых стра­ха­вых уз­но­саў па бя­гу­чых (раз­лі­ко­вых) бан­каў­скіх ра­хун­ках, а так­са­ма атрым­лі­ваць ад бан­каў ін­фар­ма­цыю аб ас­тат­ках і ру­ху срод­каў на гэ­тых ра­хун­ках», — па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе.

Уво­дзіц­ца так­са­ма за­ба­ро­на на ад­крыц­цё бан­кам но­вых раз­лі­ко­вых ра­хун­каў пла­цель­шчы­ку-даў­жні­ку пры на­яў­нас­ці ра­шэн­ня ор­га­наў фон­ду аб пры­пы­нен­ні апе­ра­цый па яго раз­лі­ко­вых ра­хун­ках.

Загаловак у газеце: ФСАН атрымаў права пры­пы­нен­ня апе­ра­цый па бан­каў­скіх ра­хун­ках даў­жні­коў

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Магілёўская вобласць ушанавала лідараў уборачнай кампаніі

Магілёўская вобласць ушанавала лідараў уборачнай кампаніі

У Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК.

Грамадства

Хворым на фенілкетанурыю могуць палепшыць забяспячэнне прадуктамі харчавання

Хворым на фенілкетанурыю могуць палепшыць забяспячэнне прадуктамі харчавання

Міністэрства аховы здароўя адказала на публікацыю «Звязды».