Вы тут

Масква не бачыць ле­гі­тым­ных парт­нё­раў ва Укра­і­не


Прэм'­ер-мі­ністр РФ Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў на­зваў сі­ту­а­цыю, якая скла­ла­ся ва Укра­і­не, не­бяс­печ­най для на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­саў Ра­сіі.

Кі­раў­нік ра­сій­ска­га ўра­да да­даў, што Маск­ва сур'­ёз­на не­па­ко­іц­ца за жыц­цё і зда­роўе сва­іх гра­ма­дзян ва Укра­і­не. Мядз­ве­дзеў ад­зна­чыў, што ме­на­ві­та з гэ­тым звя­за­на ра­шэн­не ад­клі­каць для кан­суль­та­цый ра­сій­ска­га па­сла ва Укра­і­не Мі­ха­і­ла Зу­ра­ба­ва. «Не мне вам ка­заць, што гэ­та азна­чае ў дып­ла­ма­тыч­най прак­ты­цы», — ска­заў прэм'­ер. Кі­раў­нік ура­да за­ўва­жыў, што не ба­чыць за­раз ле­гі­тым­ных парт­нё­раў ва Укра­і­не, з які­мі мож­на бы­ло б на­ла­дзіць дыя­лог. «Ка­лі лі­чыць ура­дам лю­дзей, якія ў чор­ных мас­ках і з аў­та­ма­та­мі Ка­лаш­ні­ка­ва «рас­ся­ка­юць» па Кі­е­ве, то з та­кім ура­дам нам пра­ца­ваць бу­дзе скла­да­на», — да­даў Мядз­ве­дзеў. Пры­знан­не ле­гі­тым­нас­ці ство­ра­ных дэ­пу­та­та­мі Вяр­хоў­най Ра­ды ў апош­нія дні ор­га­наў ін­шы­мі кра­і­на­мі прэм'­ер на­зваў «абе­ра­цыяй свя­до­мас­ці».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

РІSА-2018: зваротная сувязь. Якія праблемныя пункты ў адукацыі выявіла міжнароднае даследаванне

РІSА-2018: зваротная сувязь. Якія праблемныя пункты ў адукацыі выявіла міжнароднае даследаванне

Наколькі беларуская сістэма адукацыі канкурэнтаздольная і ці адпавядае яна сусветным трэндам?

Грамадства

Чаму наяўнасць бацькі ў сям'і такая важная для дзіцяці. Разбіраемся са спецыялістамі

Чаму наяўнасць бацькі ў сям'і такая важная для дзіцяці. Разбіраемся са спецыялістамі

Дзеці, якія вырастаюць у сем'ях, дзе няма таты або ён ёсць, але амаль не ўдзельнічае ў жыцці малога, па ўсіх паказчыках прайграюць і ў дзяцінстве, і ў дарослым жыцці.

Грамадства

Дырыжор Іван Касцяхін і рэжысёр Алена Медзякова: Мы цікавыя адно аднаму ва ўсіх праявах

Дырыжор Іван Касцяхін і рэжысёр Алена Медзякова: Мы цікавыя адно аднаму ва ўсіх праявах

І праз дзесяць гадоў пасля знаёмства яны любяць шпацыраваць па горадзе, узяўшыся за рукі.