Вы тут

Масква не бачыць ле­гі­тым­ных парт­нё­раў ва Укра­і­не


Прэм'­ер-мі­ністр РФ Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў на­зваў сі­ту­а­цыю, якая скла­ла­ся ва Укра­і­не, не­бяс­печ­най для на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­саў Ра­сіі.

Кі­раў­нік ра­сій­ска­га ўра­да да­даў, што Маск­ва сур'­ёз­на не­па­ко­іц­ца за жыц­цё і зда­роўе сва­іх гра­ма­дзян ва Укра­і­не. Мядз­ве­дзеў ад­зна­чыў, што ме­на­ві­та з гэ­тым звя­за­на ра­шэн­не ад­клі­каць для кан­суль­та­цый ра­сій­ска­га па­сла ва Укра­і­не Мі­ха­і­ла Зу­ра­ба­ва. «Не мне вам ка­заць, што гэ­та азна­чае ў дып­ла­ма­тыч­най прак­ты­цы», — ска­заў прэм'­ер. Кі­раў­нік ура­да за­ўва­жыў, што не ба­чыць за­раз ле­гі­тым­ных парт­нё­раў ва Укра­і­не, з які­мі мож­на бы­ло б на­ла­дзіць дыя­лог. «Ка­лі лі­чыць ура­дам лю­дзей, якія ў чор­ных мас­ках і з аў­та­ма­та­мі Ка­лаш­ні­ка­ва «рас­ся­ка­юць» па Кі­е­ве, то з та­кім ура­дам нам пра­ца­ваць бу­дзе скла­да­на», — да­даў Мядз­ве­дзеў. Пры­знан­не ле­гі­тым­нас­ці ство­ра­ных дэ­пу­та­та­мі Вяр­хоў­най Ра­ды ў апош­нія дні ор­га­наў ін­шы­мі кра­і­на­мі прэм'­ер на­зваў «абе­ра­цыяй свя­до­мас­ці».

Выбар рэдакцыі

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.

Грамадства

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

З мінулага тыдня экспрэс-тэсціраванне на COVІD-19 даступнае ў многіх паліклініках краіны, у тым ліку і ў невялікіх гарадках і пасёлках гарадскога тыпу.