Вы тут

Сёння па-беларуску


Мо­ва — ці не са­мая пер­шая пры­кме­та та­го, што ёсць на­род, што ён асаб­лі­вы. І што ён усве­дам­ляе сваю асаб­лі­васць, не­паў­тор­насць, уз­ба­га­ча­ю­чы свет сэн­сам, які ад­кры­ты ме­на­ві­та яму. Та­му сэнс гэ­та­га дня — за­свед­чыць: мы ёсць, мы тут, мы хо­чам раз­ві­ваць сваю куль­ту­ру.

Та­му ў Бе­ла­ру­сі гэ­ты дзень — 21 лю­та­га — мае сваё асаб­лі­вае на­паў­нен­не. Кож­ны год, вя­до­ма, бы­вае па-роз­на­му. Але сё­ле­та моў­ныя ак­цэн­ты вы­стаў­ле­ны ў двух кі­рун­ках. Пер­шы. Бе­ла­рус­кая мо­ва для нас са­міх, жы­ха­роў кра­і­ны пад наз­вай Бе­ла­русь. Спро­бы яшчэ раз звяр­нуць лю­дзей да род­най мо­вы, даць маг­чы­масць па­слу­хаць і ад­чуць, як не­паў­тор­на яна мо­жа гу­чаць. Нават можна праверыць сябе, наколькі добра мы ёй валодаем. Дзе­ля гэ­та­га, на­прык­лад, Та­ва­рыст­ва бе­ла­рус­кай мо­вы імя Фран­ціш­ка Ска­ры­ны ўвя­ло прак­ты­ку пра­вя­дзен­ня агуль­на­на­цы­я­наль­ных дык­то­вак. Сё­ле­та ў Між­на­род­ны дзень род­най мо­вы гэ­тая ак­цыя прой­дзе сё­мы раз. Пры­чым не толь­кі ў Бе­ла­ру­сі, але і ў роз­ных кут­ках све­ту. Дру­гі. Ме­на­ві­та ў тым, як бе­ла­рус­кая мо­ва гу­чыць у све­це (бо ў ней­кім сэн­се гэ­та па­каз­чык та­го, як за ме­жа­мі на­шай кра­і­ны пры­ма­юць бе­ла­рус­кую куль­ту­ру). І тое, што дык­тоў­ка пра­хо­дзіць не толь­кі ў Бе­ла­ру­сі, — факт ра­дас­ны. Але не толь­кі ён. Бе­ла­рус­кая мо­ва «У дыя­ло­гу куль­тур» — гэ­та тэ­ма лі­та­ра­тур­на-му­зыч­на­га ве­ча­ра, які сён­ня ад­бу­дзец­ца ў Дзяр­жаў­ным лі­та­ра­тур­ным му­зеі імя Ян­кі Ку­па­лы. Ці­ка­ва, што гас­ця­мі гэ­тай ім­прэ­зы ста­нуць дып­ла­ма­ты роз­ных кра­ін, якія пра­цу­юць у Бе­ла­ру­сі. У до­ме на­род­на­га паэ­та Бе­ла­ру­сі Ян­кі Ку­па­лы яны па­слу­ха­юць вер­шы і пес­ні на бе­ла­рус­кай мо­ве. Але яшчэ і са­мі па­чы­та­юць вер­шы Ку­па­лы ў пе­ра­кла­дзе — на сва­іх род­ных мо­вах. На­са­мрэч ва ўмо­вах тэн­дэн­цыі да боль­шай ад­кры­тас­ці куль­тур і іх зблі­жэн­ня для кож­на­га на­ро­да ста­но­віц­ца ці не пер­ша­снай куль­тур­ная за­да­чай — за­ха­ван­не на­цы­я­наль­най ад­мет­нас­ці праз мо­ву. Та­му і дзень гэ­ты аб­ве­шча­ны та­кой між­на­род­най ар­га­ні­за­цы­яй, як ЮНЕС­КА. І ўсе дзяр­жа­вы, якія з'яў­ля­юц­ца чле­на­мі гэ­тай ар­га­ні­за­цыі, да­лу­ча­юц­ца да свя­та і імк­нуц­ца за­свед­чыць пра свае на­ро­ды праз сло­вы і да­нес­ці га­лоў­ны сэнс: мы ёсць!

Ла­ры­са ЦІ­МО­ШЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

У пачатковы перыяд Вялiкай Айчыннай вайны зацятыя баi разгарнулiся пры абароне Барысава — старадаўняга беларускага горада на Бярэзiне. 

Грамадства

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

«Лічбавыя жулікі», якія здымаюць грошы з чужых банкаўскіх карт, звычайна маскіруюцца пад інтэрнэт-рэсурсы, вартыя даверу.