Вы тут

Наша вера — Надзея і Дар’я!


1Тое, што ўчо­ра ад­бы­ло­ся ў вя­чэр­нім Со­чы, на эмо­цы­ях цяж­ка апі­саць сло­ва­мі. Жур­на­ліс­ты лі­ха­ман­ка­ва шу­ка­лі эпі­тэ­ты, гле­да­чы не шка­да­ва­лі го­лас і пры­зна­ва­лі­ся ў сва­ёй ба­лель­шчыц­кай лю­бо­ві на­шай не­ве­ра­год­най Да­шы. У гэ­та са­праў­ды ад­ра­зу цяж­ка па­ве­рыць, ад­нак тое, што ад­бы­ло­ся  — праў­да, якую не аспрэ­чыш. Да­р'я До­мра­ча­ва па­ка­за­ла леп­шы вы­нік у жа­но­чай ін­ды­ві­ду­аль­най гон­цы і ста­ла двух­ра­зо­вай алім­пій­скай чэм­пі­ён­кай! Трэ­цяе мес­ца, між ін­шым, так­са­ма на­ле­жыць бе­ла­рус­цы! На­дзея Скар­дзі­на вы­дат­на, без про­ма­хаў прай­шла ня­прос­тую гон­ку і ўпер­шы­ню ў кар'­е­ры ўзы­шла на алім­пій­скі п'е­дэс­тал. Гэ­ты ме­даль — за­слу­жа­ная ўзна­га­ро­да ёй за цяж­кую пра­цу, ад­да­насць спор­ту і, без­умоў­на, за вы­дат­ную страль­бу, якой заўж­ды сла­віц­ца Скар­дзі­на. Дзяў­ча­ты, мы ў вас верым, мы ва­мі га­на­рым­ся!

 

 

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Студэнцкі попыт на кошт арэнды жылля амаль не паўплываў

Студэнцкі попыт на кошт арэнды жылля амаль не паўплываў

Спецыялісты адзначаюць: добра яшчэ, што рынак выжыў.

Грамадства

Як правільна суперажываць блізкім? Чаму не працуе звычайнае «Вазьмі сябе ў рукі!»?

Як правільна суперажываць блізкім? Чаму не працуе звычайнае «Вазьмі сябе ў рукі!»?

У падтрымцы звычайна маюць патрэбу ўсе жывыя людзі ў складаныя перыяды жыцця.

Культура

Франтавiк Мiхаiл Чэпiк эксперыментаваў з аэражывапiсам

Франтавiк Мiхаiл Чэпiк эксперыментаваў з аэражывапiсам

Як хлапчук з беларускай глыбiнкi здолеў паступiць у Маскоўскае мастацкае вучылiшча iмя Калiнiна?