Вы тут

Аляксандр Лукашэнка і Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў ра­зам па­ка­та­лі­ся на лы­жах


Па за­пра­шэн­ні прэм'­ер-мі­ніст­ра Ра­сіі Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка і Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў ра­зам па­ка­та­лі­ся на лы­жах, па­раз­маў­ля­лі ў не­фар­маль­най аб­ста­ноў­цы. Аб гэ­тым БЕЛ­ТА па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра.

1Як па­ве­дам­ля­ла­ся, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма су­стрэў­ся з чле­на­мі на­цы­я­наль­най ка­ман­ды па бія­тло­не, а 7 лю­та­га пры­сут­ні­чаў на цы­ры­мо­ніі ад­крыц­ця ХХІІ зі­мо­вых Алім­пій­скіх гуль­няў у Со­чы і пры­няў удзел у пры­ёме ад імя Прэ­зі­дэн­та Ра­сіі ў го­нар вы­со­ка­па­стаў­ле­ных гас­цей Алім­пі­я­ды.

 

 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Давайце разам прыгадаем свае першыя крокi ў школе. Што кажа дзецям настаўнiк?

Спорт

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Як беларусы рыхтуюцца да галоўных стартаў i як развiваецца паралiмпiйскi рух.

Эканоміка

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

У сельгаскааператыве «Ніва-2003» Гродзенскага раёна цяпер працуе ажно 11 маладых спецыялістаў.