Вы тут

Ел­кі ў кад­ках на­бі­ра­юць па­пу­ляр­насць


Сё­ле­та да на­ва­год­ніх свят ляс­га­сы кра­і­ны рэа­лі­за­ва­лі 172 ты­ся­чы на­ва­год­ніх дрэў.

Най­боль­шай па­пу­ляр­нас­цю, па тра­ды­цыі, зноў ка­рыс­та­лі­ся ел­кі. Ха­ця, ад­зна­ча­юць у Мі­ніс­тэр­стве ляс­ной гас­па­дар­кі, з кож­ным го­дам іх на­бы­ва­юць усё менш. А вось па­пу­ляр­насць са­сны рас­це. З агуль­най коль­кас­ці на­ва­год­ніх дрэў яе пра­да­дзе­на 17,1 ты­ся­чы штук. Най­боль­шым по­пы­там са­сна ка­рыс­та­ла­ся ў Ві­цеб­скай воб­лас­ці. Тут бы­ло на­бы­та больш за 9,3 ты­ся­чы гэ­тых дрэў.

У мі­ніс­тэр­стве, пад­вод­зя­чы свое­асаб­лі­выя вы­ні­кі «се­зо­на», так­са­ма ад­зна­чы­лі, што боль­шым по­пы­там ста­лі ка­рыс­тац­ца дрэ­вы ў кад­ках і на­ва­год­нія бу­ке­ты. Ка­лі ле­тась ляс­га­сы пра­да­лі толь­кі 130 елак у кад­ках, дык сё­ле­та — ужо ка­ля ты­ся­чы. На­ва­год­няе дрэ­ва ў кад­цы зруч­нае тым, што яно за­хоў­вае знеш­ні вы­гляд і ў па­мяш­кан­ні, іг­лі­ца не асы­па­ец­ца. Дрэ­ва па­тра­буе толь­кі па­лі­ву. А вяс­ной яго мож­на вы­са­дзіць у грунт і яно бу­дзе рас­ці да­лей.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

У пачатковы перыяд Вялiкай Айчыннай вайны зацятыя баi разгарнулiся пры абароне Барысава — старадаўняга беларускага горада на Бярэзiне. 

Грамадства

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

«Лічбавыя жулікі», якія здымаюць грошы з чужых банкаўскіх карт, звычайна маскіруюцца пад інтэрнэт-рэсурсы, вартыя даверу.